top of page

נחלה חקלאית

  1. הפניה לביצוע שמאות

  2. פירוט מרכיבי הנחלה ממזכירות המושב.

  3. חוזה משבצת במידה ומדובר במשק בר רשות.

  4. אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל.

  5. היתר בניה, תכנית להיתר (גרמושקה) חתומה ע"י הועדה המקומית, טופס 4.

  6. ספח ארנונה עדכני.

  7. העתק תעודת זהות רוכשים.

  8. הסכם שכירות לכל יחידה המושכרת בתחומי הנחלה.


bottom of page