top of page

הלוואה לצורך בניה או שיפוץ

  1. הפניה לביצוע השמאות.

  2. נסח טאבו עדכני/ אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל + חוזה חכירה כולל תשריט.

  3. בדירה בבניין יש צורך בתשריט בית משותף (במידה וקיימת תת חלקה) או באישור זכויות קבלן.

  4. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון ובניה, היתר בניה ,טופס 4.

  5. לבניה חדשה: חוזה בניה במידה ומדובר בקבלן מפתח כולל מפרט טכני. או אומדן עלויות בניה במידה ומדובר בבניה עצמית עם מפקח בניה.

  6. לשיפוץ: הצעת מחיר לשיפוצים.

  7. העתק תעודת זהות רוכשים.

  8. טופס ארנונה.


bottom of page