top of page

חוות דעת למס שבח


דוח "אפס" - דוח כדאיות כלכלית ליזם

מס שבח משולם בעת ביצוע עסקה במקרקעין. יש מקרים בהם מתעוררת מחלוקת בין מס שבח לבין המוכר/ הקונה לעניין שווי הנכס. מקרים כאילו מתעוררים בעיקר כאשר:

  • נעשית עסקה "נמוכה", בנכס בעל מגבלות המפחיתות את שווי הנכס בצורה שמס שבח לא מוכן לקבל ללא הסברים.

  • במקרים בהם מדובר בנכס בעל יתרת זכויות בניה, כאשר יש מחלוקת מהו שווי הבינוי לעומת שווי יתרת הזכויות.

בשני המקרים הללו מומלץ מאוד להגיש שומה מפורטת למס שבח בעת דיווח על העסקה, ובכך לנסות מראש למנוע מחלוקות עם רשויות המס. במידה וכבר התעוררה שאלה מול רשויות המס בעניין שווי, יש לפנות לשמאי לקבל חוות דעת מקיפה המערערת על שומת מס שבח.


bottom of page