top of page

התנגדויות לשומות רשות מקרקעי ישראל


התנגדויות לשומות רשות מקרקעי ישראל

מנהל מקרקעי ישראל הינו בעל הקרקעות העיקרי במדינת ישראל. לאנשים רבים חוזים שונים מול המנהל, המגדירים את הזכויות שלהם בנכסים אל מול המנהל. מנהל מקרקעי ישראל דורש מגוון תשלומים מבעלי זכויות בקרקע: דמי היתר, דמי היוון, דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי שינוי יעוד וניצול וכו'. כאשר מתקבלת דרישה לתשלום, מומלץ לגשת לשמאי מקרקעין ולבדוק האם הדרישה שהתקבלה סבירה, האם היא מביאה בחשבון את מאפייני הנכס הרלוונטי ועוד. במידת הצורך ניתן להגיש השגה למנהל בעניין שומה מסוימת, כולל ייצוג בוועדת השגות במנהל.


bottom of page