top of page

הפקעות


הפקעות

הפקעה הינה מצב בו המדינה, ללא הסכמת האזרח, לוקחת רכוש פרטי (במקרה שלנו בעיקר קרקע), לצורך שימוש ציבורי. בחלק גדול מהמקרים בהם נעשית הפקעה, קיימת לאזרח זכות לפיצויים בגין אותה הפקעה, אפילו אם מדובר בהפקעה היסטורית שנעשתה לפני שנים רבות. היקף הפיצוי ושוויו מחושבים על ידי שמאי מקרקעין בהתאם למהות ההפקעה, היקפה, מועד ההפקעה וכמובן בהתאם למיקום הנכס ומאפייניו הספציפיים.


bottom of page