top of page

שומות שווי שוק


שומות שווי שוק

שומת שווי שוק לנכס מקרקעין נערכת בד"כ בעת קניה/ מכירה של נכס, או בעת פירוק שיתוף (במקרה של ירושה או גירושין למשל). לעיתים נערכת שומת שווי שוק לצורך בחינה של פוטנציאל תכנוני של נכס.

סוגי שומות שווי שוק בהן עוסק המשרד:

  • נכסים למגורים – דירות, בתי מגורים, מגרשים, נחלות ומשקים חקלאיים

  • נכסים מסחריים –משרדים, חנויות, תעשייה, תחנות דלק, חניונים ועוד

  • נכסים בעלי פוטנציאל תכנוני – קרקעות עם פוטנציאל לשינוי יעוד/ השבחה, קרקעות חקלאיות, מבנים עם יתרת זכויות בנייה

השומה בודקת את הנכס במספר היבטים:

היבט תכנוני – כולל בדיקת זכויות בנייה, פוטנציאל תכנוני, התאמה המבנה הקיים להיתרים (חריגות בניה) וכו'.

היבט משפטי – בדיקת רישום הזכויות (במנהל/ בטאבו/ חברה משכנת), זיהוי מלא של הנכס (תשריט בית משותף/ הסכם שיתוף, פורטל גיאוגרפי/ תשריט קבלן).

בחינת שווי – שווי הנכס נבדק בגישה השמאית המתאימה לו, ולעיתים במספר גישות.

עסקאות השוואה מפורטות ובמידת הצורך תחשיב השומה, מהווים חלק בלתי נפרד מהשומה.

בבחינת השווי קיימת התייחסות לחובות/ תשלומים שונים הרובצים על הנכס, כולל תשלומים צפויים למנהל מקרקעי ישראל, או היטלי השבחה צפויים.


bottom of page