דירה רשומה בטאבו ללא תת חלקה

הפניה לביצוע שמאות.

  1. הסכם רכישה כולל נספחים.

  2. תשריטי מכר קבלן.

  3. נסח טאבו עדכני.

  4. אישור זכויות של החברה הקבלנית/ עו"ד.

  5. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון ובניה, היתר בניה ,טופס 4.

  6. העתק תעודת זהות רוכשים.

  7. ספח ארנונה עדכני.

  8. העתק חוזה שכירות (במידה והנכס מושכר).