top of page

דירה רשומה בטאבו ללא תת חלקה

הפניה לביצוע שמאות.

  1. הסכם רכישה כולל נספחים.

  2. תשריטי מכר קבלן.

  3. נסח טאבו עדכני.

  4. אישור זכויות של החברה הקבלנית/ עו"ד.

  5. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון ובניה, היתר בניה ,טופס 4.

  6. העתק תעודת זהות רוכשים.

  7. ספח ארנונה עדכני.

  8. העתק חוזה שכירות (במידה והנכס מושכר).


bottom of page