top of page

דירה רשומה בטאבו עם תת חלקה

  1. הפניה לביצוע שמאות.

  2. הסכם רכישה כולל נספחים.

  3. תשריט, תקנון וצו בית משותף

  4. נסח טאבו עדכני.

  5. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון ובניה, היתר בניה ,טופס 4.

  6. ספח ארנונה עדכני.

  7. העתק תעודת זהות של הרוכשים.

  8. העתק חוזה שכירות (במידה והנכס מושכר).


bottom of page