בית מגורים צמוד קרקע על חלקה עצמאית

  1. הפניה לביצוע שמאות.

  2. הסכם רכישה כולל כל הנספחים.

  3. נסח טאבו עדכני/ חוזה חכירה כולל תשריט+ אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל.

  4. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית, טופס 4.

  5. ספח ארנונה.

  6. העתק תעודת זהות רוכשים.

  7. העתק חוזה שכירות (במידה והנכס מושכר).