top of page

בית מגורים צמוד קרקע על חלקה עם בתים נוספים

  1. הפניה לביצוע שמאות.

  2. הסכם רכישה כולל כל הנספחים.

  3. נסח טאבו עדכני.

  4. הסכם שיתוף או תשריט, תקנון וצו בית משותף במידה ורשום כתת חלקה.

  5. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית, טופס 4.

  6. העתק תעודת זהות רוכשים.

  7. ספח ארנונה.

  8. העתק חוזה שכירות (במידה והנכס מושכר).


bottom of page