top of page

חוות דעת לבתי משפט


המשרד נותן חוות דעת מומחה בעניינים שמאיים לבית המשפט במגוון נושאים: שווי שוק, הפקעות, ירידת ערך, מחלוקות בין שכנים. בית המשפט מקבל את חוות הדעת כחוות דעת של עד מומחה, בעת הצורך יזומן השמאי גם לעדות בבית המשפט.


bottom of page