top of page

התנגדויות לשומות היטלי השבחה


התנגדויות להיטל השבחה

היטל השבחה הינו תשלום הנדרש מבעל נכס מקרקעין, כאשר הוא מבקש היתר בניה, או כאשר הוא מעוניין למכור את הנכס. ההיטל נובע מהתפתחות תכנונית של הנכס שחלה מאז יום קניית הנכס, ואמור לבטא את מחצית שווי ההשבחה שנובעת מתכניות בניין עיר שהתווספו לנכס מאז יום רכישתו. לעיתים נראה כי שומת היטל ההשבחה שנקבעה על ידי שמאי הרשות גבוהה מדי, או אינה מביאה בחשבון עניינים מסוימים, במקרה כזה, מומלץ להתייעץ עם שמאי, ובמידת הצורך להגיש שומה "אחרת" לרשות, ולבקש את הכרעתו של שמאי מכריע בעניין. כאשר יש ספק בעניין שומת ההשבחה שהתקבלה, כדאי לבחון אותה ולקבל ייעוץ שמאי מתאים, כולל הגשת שומה אחרת מתאם בעל הקרקע, פניה לשמאי מכריע וייצוג אל מול השמאי המכריע.


bottom of page